1. Praktyka zawodowa: Gabinet Fizjoterapii Feniks mgr Ewa Wolicka-Dębczyńska, zwana dalej „Praktyką” działa na podstawie:
− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
− wpisu nr Z-238771-20210407 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
2. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Choroszczy przy ul.Sienkiewicza 30B, lok.6. Praktyka nie świadczy wizyt domowych.
3. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
4. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
− wizyta fizjoterapeutyczna,
− badanie funkcjonalne i fizjoterapia
− fizjoprofilaktyka,
5. W ramach praktyki udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.
6. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności telefonicznego zgłoszenia. Na wizytę można umówić się telefonicznie, smsowo (503-440-
092) lub mailowo (feniksfizjo@gmail.com) w godzinach pracy rejestracji gabinetu (9:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze).
7. Pacjenci poniżej 18 roku życia zgłaszają się na fizjoterapię z dorosłym opiekunem.
8. Pacjenci umawiani są na konkretną godzinę. W przypadku spóźnienia, czas wizyty zostaje skrócony o spóźnienie pacjenta.
9. Regulamin odwoływania wizyt:
- w przypadku braku możliwości pojawienia się na wizycie, należy jak najszybciej odwołać rezerwację telefonicznie lub SMS pod numerem
telefonu 503-440-092, nie później niż 48h liczone w dni robocze przed umówioną godziną (odwoływanie wizyt przez Facebooka, Whatsappa itp.
nie będzie uznawane),
- jeżeli wizyta zostanie odwołana w czasie krótszym niż 48 godzin przed umówionym terminem – do kolejnej wizyty zostanie doliczona bezzwrotna
kaucja w wysokości 50% kwoty usługi, która została odwołana zbyt późno.
- w przypadku nieodwołania wizyty i nieobecności na niej – należy opłacić 100% ceny usługi. W przeciwnym razie Praktyka zastrzega sobie możliwość
odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych.
10. Każdy pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do pierwszej wizyty oraz regulaminem
(dostępne w poczekalni gabinetu i stronie internetowej).
11. Pacjent przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć biżuterię, zegarek, okulary. Praktyka nie bierze odpowiedzialności za pozostawione przedmioty.
12. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych pobierane są od Pacjentów opłaty.
13. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku do regulaminu organizacyjnego.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.01.2022r.

Rejestracja telefoniczna:  503 440 092

Rejestracja on-line: feniksfizjo@gmail.com

Godziny otwarcia: wtorek-piatek od 09:00 do 17:00

Regulamin Organizacyjny Praktyki

Fizjoterapeutycznej